Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros vykdymo tikslų

Pažymėdamas (-a)  „Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais“, aš patvirtinu, kad susipažinau su tuo, kaip UAB „Garliavos odontologijos centras“, įmonės kodas 305154158, registruotos buveinės adresas S. Lozoraičio g. 1B, LT-53219 Garliava, Lietuva (toliau – Klinika), kaip duomenų valdytoja, tvarkys mano asmens duomenis žemiau nurodytomis sąlygomis, ir laisva valia sutinku su tokiu mano asmens duomenų tvarkymu:

Tikslas

Tiesioginės rinkodaros  pranešimų (naujienlaiškių, pasiūlymų, priminimų ir kitos su Kliento veikla susijusios informacijos) siuntimas ir/ar pristatymas pokalbio metu.

Tvarkomi asmens duomenys

Tapatybės duomenys: vardas, pavardė, gimimo metai.

Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, slapukai (plačiau apie slapukus galite paskaityti „Slapukų politikoje“).

Esu informuotas (-a), kad:

  1. aukščiau nurodytus mano asmens duomenis Klinika tvarkys šio mano laisva valia išreikšto sutikimo teisiniu pagrindu, kurį turiu teisę bet kada atšaukti;
  2. aukščiau nurodytus mano asmens duomenis Klinika turi teisę gauti tik iš manęs;
  3. Klinika turi teisę perduoti aukščiau nurodytus mano asmens duomenis duomenų tvarkytojams, teikiantiems Klinikai tiesioginės rinkodaros pranešimų ruošimo ir/ar siuntimo paslaugas, informacinių technologijų paslaugas, rinkodaros paslaugas;
  4. Klinika mano asmens duomenis tvarkys tol, kol galios mano sutikimas, tačiau ne ilgiau nei 5 (penkis) metus. Man atšaukus sutikimą dėl asmens duomenų tvarkymo tiesioginės rinkodaros tikslu, asmens duomenys tuo tikslu nebus toliau tvarkomi ir bus ištrinami. Pasibaigus sutikimo galiojimo terminui (5 metai) duomenys gali būti toliau saugomi ir naudojami tiesioginės rinkodaros tikslais tik, jei iki termino pabaigos bus gautas naujas mano sutikimas.


Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu šias teises:

  1. susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis;
  2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis;
  3. reikalauti sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant įstatymus;
  4. nesutikti su mano asmens duomenų tvarkymu;
  5. atšaukti šį sutikimą dėl mano asmens duomenų tvarkymo, nedarant poveikio sutikimų grindžiamų duomenų tvarkymo iki sutikimo atšaukimo teisėtumui;
  6. apriboti mano asmens duomenų tvarkymą pagal taikomus teisės aktus; pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva (8 5) 271 28 04, el. paštas ada@ada.lt).


Esu informuotas (-a), kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad norėdamas pasinaudoti teise bet kuriuo metu atšaukti mano duotą sutikimą, paprieštarauti duomenų tvarkymui ar pasinaudoti kitomis teisėmis, galiu tą padaryti raštu kreipdamasis į Kliniką šiais kontaktiniais duomenimis: mobilus telefonas +370 690 66636, elektroninis paštas info@goc.lt.