Sutikimas dėl asmens duomenų tvarkymo konsultacijos ir gydymo tikslais

Pažymėdamas (-a) „Sutinku, kad mano pateikti duomenys būtų naudojami konsultacijos ir gydymo tikslais“, aš patvirtinu, kad susipažinau su tuo, kaip UAB „Garliavos odontologijos centras“, įmonės kodas 305154158, registruotos buveinės adresas S. Lozoraičio g. 1B, LT-53219 Garliava, Lietuva (toliau – Klinika), kaip duomenų valdytoja, tvarkys mano asmens duomenis žemiau nurodytomis sąlygomis, ir laisva valia sutinku su tokiu mano asmens duomenų tvarkymu:

Tikslas

Gauti informaciją, kuri leistų tiksliau įvertinti asmens sveikatos būklę, burnos ertmės būklę, problemas ir poreikius tam, kad būtų galima suteikti asmeniui kuo tikslesnę informaciją apie galimus gydymo sprendimus ir tikėtiną jų rezultatą.

Tvarkomi asmens duomenys

Tapatybės duomenys: vardas, pavardė, gimimo metai.

Kontaktiniai duomenys: elektroninio pašto adresas, telefono numeris, slapukai (plačiau apie slapukus galite paskaityti „Slapukų politikoje“).

Paciento sveikatos anketa: problema, poreikiai, portretinė veido nuotrauka su šypsena, burnos ertmės rentgeno nuotrauka (panoraminė ir/ar 3D).

Duomenų saugojimas ir tvarkymas

Duomenys bus tvarkomi užtikrinant jų saugumą bei konfidencialumą ir naudojami tik numatytu tikslu. Duomenys saugojami 10 metų nuo tada, kai asmuo nustoja naudotis Klinikos paslaugomis.

Esu informuotas (-a), kad:

  1. Klinika turi teisę perduoti aukščiau nurodytus mano asmens duomenis tretiesiems asmenims tik tuomet, jei trečiosios šalys teikia paslaugas susijusias su tikslo įgyvendinimu;
  2. Klinika turi teisę naudoti mano pateiktus tapatybės ir kontaktinius duomenis, informacijos susijusios su gydymo sprendimais ir tikėtinu jų rezultatu pristatymui, pasiūlymo pateikimui. Šiuos duomenis Klinika turi teisę perduoti duomenų tvarkytojams, teikiantiems Klinikai tiesioginės rinkodaros pranešimų ruošimo ir/ar siuntimo paslaugas, informacinių technologijų paslaugas, rinkodaros paslaugas.


Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad turiu šias teises:

  1. susipažinti su tvarkomais mano asmens duomenimis;
  2. reikalauti ištaisyti neteisingus, neišsamius, netikslius mano asmens duomenis;
  3. reikalauti sunaikinti mano asmens duomenis arba sustabdyti, išskyrus saugojimą, asmens duomenų tvarkymo veiksmus, jei tai atliekama pažeidžiant įstatymus;
  4. pateikti skundą Valstybinei duomenų apsaugos inspekcijai (L. Sapiegos g. 17, LT-10312 Vilnius, Lietuva (8 5) 271 28 04, el. paštas ada@ada.lt).


Esu informuotas (-a), kad sutikimo atšaukimas nedaro poveikio sutikimu pagrįsto duomenų tvarkymo, atlikto iki sutikimo atšaukimo, teisėtumui.

Esu informuotas (-a) ir suprantu, kad norėdamas pasinaudoti teise bet kuriuo metu susipažinti su mano tvarkomais asmens dokumentais, paprieštarauti duomenų tvarkymui ar pasinaudoti kitomis teisėmis, galiu tą padaryti raštu kreipdamasis į Kliniką šiais kontaktiniais duomenimis: mobilus telefonas +370 690 66636, elektroninis paštas info@goc.lt.